Logos

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА - ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


Проектен код
: ROBG -576

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1,487,271.41 ЕВРО, ОТ КОИТО
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 1,264,180.69 ЕВРО ЕФРР

Проект “ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА” е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България

Изпълнява се от Община Велико Търново в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация "Лице за изкуство и култура", гр. Плевен.


Община Велико Търново
Централа: + 359 62 619 203
Тел.: +359 62 619 357; +359 62 619 304
Адрес: Велико Търново 5000, площад "Майка България" № 2
Facebook Instagram