Logos

ЗА ПРОЕКТА


На 13.09.2018 г. в гр. Кълъраш, Румъния, Кметът на Община Велико сключи Договор за субсидиране по проект “ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”, акроним на проекта A&C, код на проекта: ROBG-576. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 6 с. „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“. Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“.

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение по Програмата INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения.

Начална дата на дейностите: 14.09.2018 г.

Крайна дата за приключване на дейностите: 13.09.2021 г.

Продължителност: 36 месеца;

Общата цел на проекта е да валоризира и подобри устойчивото икономическо използване на културните ценности и общото културно наследство в трансграничния регион чрез разработване на съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут „Изкуство и култура“.

Проектът се изпълнява от Община Велико Търново в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация "Лице за изкуство и култура", гр. Плевен.

БЮДЖЕТЪТ НА ПРОЕКТА ЗА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ:

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1,487,271.41 ЕВРО, ОТ КОИТО:

СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 1,264,180.69 ЕВРО ЕФРР

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел на проекта е да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на съществуващия потенциал от културни ценности и ресурси на общото културно наследство в трансграничния регион Румъния-България, чрез разработване на интегриран туристически продукт, основаващ се на популяризирането на нов съвместен тематичен маршрут “Изкуство и култура”, допринасящ за подпомагане на устойчивото развитие на туризма. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на класическата и съвременна култура и изкуство в градската среда в трансграничния регион Румъния-България чрез мерки за подобряване състоянието на културно-исторически забележителности на територията на община Велико Търново и община Калафат. Предвидените дейности по проекта допринасят за постигането на следните специфични цели: насърчаване развитието на туризма в региона; подобряване на културната инфраструктура; разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. За успешното реализиране на проекта е необходимо да се изготви Маркетингова стратегия за реализиране на интегриран туристически продукт, включително съвместен тематичен маршрут „Изкуство и култура“, която да послужи за популяризиране на предоставяните нови интегрирани туристически услуги на регионално и международно ниво.

Проектът използва иновативен подход за валоризиране и устойчиво използване на общото културно наследство за по-нататъшно развитие на културния и събитиен туризъм в района на трансграничния регион, като същевременно създава атрактивен и устойчив съвместен интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, базиран на предварителни проучвания на предимствата на гр. Велико Търново, България и гр. Калафат, Румъния като утвърдени национални исторически и културни центрове с потенциал за предоставяне на интегрирани туристически услуги на регионално ниво.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“.

Всички дейности, включени в работния пакет: Разработване на нов интегриран туристически продукт „Изкуство и култура в трансграничния регион Румъния – България“, ще допринесат пряко за постигане на общата цел на проекта и ще доведат до подобряване на устойчивото използване на общото историческо и културно наследство.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

1 бр. създаден интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, в обхвата, на който ще бъдат създадени следните иновативни туристически услуги и продукти:

* 1 бр. създаден съвместен интегриран тематичен маршрут “Изкуство и култура“, който включва 6 културни обекта - 4 в България и 2 в Румъния (разположени в целевия регион), както следва:

-  Регионална художествена галерия „Борис Денев“ (гр. Велико Търново);

-  Дворецът-музей „Маринку“ (гр. Калафат, Румъния);

-  Драматичен театър „Вида“ (Видин);

-  Художествена галерия „Никола Петров“ (Видин),

-  Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ (Плевен);

-  Музей на изкуствата (гр. Крайова, Румъния)

* 1 бр. създаден уеб портал;

* 1 бр. създадена съвместна туристическа услуга: „Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/“;

* 1 бр. разработена маркетингова стратегия на продукта „Изкуство и култура”;

*  1 бр. проведена промоционална кампания;

*  1 бр. разработен Каталог на нематериално културно наследство, включен в продукт „Изкуство и култура”;

* 1 бр. разработен Календар на културните събития, свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион.

Всички партньори по проекта ще обединят усилията си за изучаване, разработване и популяризиране на общия тематичен маршрут на класическата и съвременна култура и изкуство в унисон с градска среда, за да се подобри устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Разработване на съвместен тематичен маршрут "Изкуство и култура", разработване на иновативни съвместни туристически услуги, разработване на Маркетингова стратегия на интегрирания туристически продукт "Изкуство и култура";
  • Организиране на рекламна кампания;
  • Разработване на интерактивен семинар "Работа и игра: Арт терапия", интерактивен семинар "Археолог за ден";
  • Организиране и провеждане на културно събитие на открито "Urban art" (“Изкуство в градска среда”) в гр. Велико Търново и организиране и провеждане на културно събитие на открито „Градско изкуство” в гр. Калафат, Румъния;
  • Предвидените дейности за инвестиции в инфраструктура са в културните обекти Художествена галерия "Борис Денев" в гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, които ще бъдат модернизирани, за да се превърнат в модерни центрове за изкуство, като привлекат значителен брой туристи чрез организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.