Logos

Изнесена лекция по „Управление на проекти“ в Художествена галерия „БОРИС ДЕНЕВ“

На 12.10.2021 г., в реновираната сграда на Художествена галерия „БОРИС ДЕНЕВ“, гр. Велико Търново се проведе публично събитие/ открит урок – изнесена лекция по „Управление на проекти“ на студенти IV курс, от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (специалности „Публична администрация“, „Стопанско управление“ и „Счетоводство и контрол“) под ръководството на доц. д-р Мария Илчева, преподавател по дисциплината „Управление на проекти“ в Стопански факултет на учебното заведение.

В рамките на   инициатива, беше презентиран на студентите успешно реализирания проект, с представяне на изпълнените дейности, партньорите по проекта, с презентиране и мултиплицираните на постигнатите резултати, целевите групи, финансовата рамка и източниците на финансиране. Целта на събитието, е да се популяризира модернизираната  с европейски средства сграда на Художествена галерия „Борис Денев“ като място за образователен, научен и културен обмен, притегателен център за учебни практики в областта на модерното и класическо изкуство, пример за успешно реализиран проект с европейско финансиране с обособени пространства за провеждане на открити уроци, семинари, тренинги, организиране на културни мероприятия.  Проведената лекция е включена в периода на устойчивост на проекта за превръщане на галерията в средище за обмен на положителни практики на студенти, ученици, представители на академичните среди за популяризиране на резултатите от реализирания проект, в партньорство с Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ . Реализираната инвестиционна дейност с прилагане на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“ е изпълнена по Проект “ИЗКУСТВО И КУЛТУРА - ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”, с проектен код ROBG-576. Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България и е изпълнен от Община Велико Търново /Водещ Бенефициент/, в партньорство с Община Калафат, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура", гр. Плевен, България.

 

news1

news7

news8