Logos

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ https://www.interregrobg.eu
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО https://www.veliko-tarnovo.bg
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА КАЛАФАТ, РУМЪНИЯ /ПАРТНЬОР N 2 ПО ПРОЕКТА/ https://municipiulcalafat.ro/
Туристически информационен център на Велико Търново http://www.velikoturnovo.info/
Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико Търново https://borisdenevgallery.com
Музей на илюзиите https://illusions-bg.com/
Регионален исторически музей - Велико Търново https://museumvt.com/