Logos

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ https://www.interregrobg.eu
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО https://www.veliko-tarnovo.bg
ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ОБЩИНА КАЛАФАТ, РУМЪНИЯ /ПАРТНЬОР N 2 ПО ПРОЕКТА/ https://municipiulcalafat.ro/
Туристически информационен център на Велико Търново http://www.velikoturnovo.info/
Фейсбук страница НА ХГ „БОРИС ДЕНЕВ“ https://www.facebook.com/vt.bdenevgallery/
Музей на илюзиите https://illusions-bg.com/
Музей „Възраждане и Учредително събрание“ https://museumvt.com/