Logos

Boris Denev Art Gallery reopened

With a public promotional event "Open Day" on September 8, Boris Denev Art Gallery reopened with the implementation of the project "Art and Culture - common cross-border assets in support of sustainable tourism development", with project code ROBG-576

 

The project is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Program 2014 -2020.

Implemented by the Municipality of Veliko Tarnovo / Leading project partner /, in partnership with the Municipality of Calafat, Dolj County, Romania and the Face for Art and Culture Foundation, Pleven, Bulgaria.

Photos of the promotional event "Open - doors day" for opening of Art Gallery "Boris Denev", Veliko Tarnovo

 

bd1

 

На 08.09.2021 г. се проведе публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“, с предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта Художествена галерия „Борис Денев“ за запознаване на обществеността с необятния свят на изкуството. В рамките на проекта са реализирани инвестиции с прилагане на мерки и дейности, целящи повишаване на енергийната ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, със запазване на автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно - пространствена композиция. Изпълнени са дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, както и модернизация на Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, Румъния, за да се  превърнат в модерни центрове за изкуство и да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.

Целевите групи по проекта са образователни и обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и културни институции, публични институции, представители на туристическия сектор и културни оператори, обществеността от трансграничния район.

В рамките на проекта е проведена промоционална кампания с разработени промоционални материали: разработен каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта „Изкуство и култура";  разработен календар на културните събития „Изкуство и култура“, листовки, брошури и каталози свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион.

След извършените инвестиции в галерията, с прилагане на  мерки за енергийна ефективност, са обособени пространства за провеждане на публични инициативи, семинари и работни срещи/уъркшопи, за превръщане на галерията в място за културен обмен и притегателен център за обмен на практики в областта на модерното и класическо изкуство в трансграничния район.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

 

bd2

bd3

bd4

bd5

 

o2

o4

o5

o8

o9

o11

o12

o13

o14

o19

o20

o21

o24

o25