Logos

Galeria de artă Boris Denev a fost redeschisă

Cu un eveniment public promoțional „Open Day” pe 8 septembrie, Galeria de Artă Boris Denev a redeschis cu implementarea proiectului „Artă și cultură - active transfrontaliere comune în sprijinul dezvoltării turismului durabil”, cu codul proiectului ROBG-576

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014 -2020.

Implementat de municipalitatea Veliko Tarnovo / partenerul principal al proiectului /, în parteneriat cu municipalitatea Calafat, județul Dolj, România și Fundația Persoana pentru Artă și Cultură, Pleven, Bulgaria.

Fotografii ale evenimentului promoțional „Open-doors day” pentru deschiderea Galeriei de Artă „Boris Denev”, Veliko Tarnovo

 

bd1

 

На 08.09.2021 г. се проведе публично промоционално събитие „Ден на отворените врати“, с предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта Художествена галерия „Борис Денев“ за запознаване на обществеността с необятния свят на изкуството. В рамките на проекта са реализирани инвестиции с прилагане на мерки и дейности, целящи повишаване на енергийната ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, със запазване на автентичната визуализация и експресивното въздействие на съществуващата обемно - пространствена композиция. Изпълнени са дейности за развитие, маркетинг, популяризиране и устойчиво използване на съвместния интегриран туристически продукт „Изкуство и култура“, както и модернизация на Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, Румъния, за да се  превърнат в модерни центрове за изкуство и да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.

Целевите групи по проекта са образователни и обучителни центрове, участници в интерактивните инициативи, музеи и културни институции, публични институции, представители на туристическия сектор и културни оператори, обществеността от трансграничния район.

В рамките на проекта е проведена промоционална кампания с разработени промоционални материали: разработен каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта „Изкуство и култура";  разработен календар на културните събития „Изкуство и култура“, листовки, брошури и каталози свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион.

След извършените инвестиции в галерията, с прилагане на  мерки за енергийна ефективност, са обособени пространства за провеждане на публични инициативи, семинари и работни срещи/уъркшопи, за превръщане на галерията в място за културен обмен и притегателен център за обмен на практики в областта на модерното и класическо изкуство в трансграничния район.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

 

bd2

bd3

bd4

bd5

 

o2

o4

o5

o8

o9

o11

o12

o13

o14

o19

o20

o21

o24

o25